نگهدارنده موبایل یک وسیله کاربردی بر روی میز کار است.