نوشته‌ها

تقویم نمایشگاه های بین المللی تهران 1402
هوش مصنوعی همسو با مارکتینگ
هدایای تبلیغاتی
هدیه تبلیغاتی ارزان
هدایای تبلیغاتی
نظم و آراستگی کارگاه چوب

5S (نظام آراستگی محیط) در محیط کارگاهی چوب ابتدای امر و قبل از توضیح 5S می خواهم یکی از مهمترین اصلی که برای کار وجود دارد را بیان کنم سپس در مورد 5S توضیح بدهم. آرامش در کار قبل از شروع کار باید بگویم آرامش روان و اعصاب راحت و دور از تنش بسیار مهم […]